Υπηρεσίες Λογιστή

Υπηρεσίες ΛογιστήΟι λογιστικές υπηρεσίες του γραφείου μας καλύπτουν ενδελεχώς όλες τις ανάγκες των ιδιωτών και των επιχειρήσεων σε φορολογικά, λογιστικά και εργατικά θέματα, περιλαμβάνοντας:

 • πολύπλευρη και αναλυτική φορολογική – φοροτεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και απλούς φορολογούμενους,
 • λογιστικές εργασίες κάθε είδους, καθώς και παρακολούθηση – επίβλεψη – έλεγχο λογιστηρίων,
 • πλήρη υποστήριξη σε θέματα εργατικά, μισθοδοτικά, καθώς και στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων,
 • συναλλαγές με φορείς του Δημοσίου (Εφορίες, ΓΕΜΗ, Επημελητήρια, ΙΚΑ, Επιθεώρηση εργασίας, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ κλπ) και τράπεζες.

Η κάλυψη είναι πλήρης και διενεργείται από εξειδικευμένα στελέχη με συνεχή ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στη νομοθεσία, στα επιχειρηματικά και οικονομικά θέματα. Μαζί μας έχετε πάντα έναν σύμμαχο πλάι σας για να προασπίσει τα συμφέροντά σας για οποιοδήποτε ζήτημα οικονομικής φύσης σας απασχολεί. Κυρίως όμως λειτουργούμε προληπτικά αποτρέποντας ανεπιθύμητες για σας καταστάσεις, ενώ εντοπίζουμε τις επιλογές εκείνες που μεγιστοποιούν το όφελός σας και σας οδηγούν στο δρόμο της ανάπτυξης.

Τα οφέλη είναι πολλαπλασιαστικά. Οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνται με ασφαλιστικές εισφορές, αποζημιώσεις, υπερωρίες και σαφώς το κόστος είναι μικρότερο από το κόστος της πρόσληψης ενός λογιστή. Οι ιδιώτες και οι επιχειρηματίες εφηζυχάζουν και απαλλάσσονται από το άγχος που επιφέρουν οι συνεχείς μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές. Δέσμευσή μας είναι η σωστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς παρατυπίες, χωρίς λάθη και φυσικά χωρίς πρόστιμα. Και το σημαντικότερο: απελευθερωμένοι από άγχος και διαδικαστικά, έχετε την ηρεμία και την άνεση να επικεντρώσετε όλη σας την ενέργεια στο αντικείμενο της δουλειάς σας και στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Φορολογικά - ΦοροτεχνικάΛογιστική ΥποστήριξηΕργατικά - Μισθοδοσία
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών & νομικών προσώπων (σύνταξη και υποβολή μέσω TAXIS)
 • Φορολογία εισοδήματος (επαγγελματιών – εταιρειών – ιδιωτών)
 • Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων Ε1 – Ε2 – Ε3 – Ε5 – Ε9 κλπ
 • Δηλώσεις ΕΤΑΚ φυσικών και νομικών προσώπων
 • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια
 • Συστάσεις εταιρειών, ενάρξεις εργασιών και επιτηδεύματος, μεταβολές, διακοπές εργασιών, μετατροπές, συγχωνεύσεις, μεταβιβάσεις, απορροφήσεις, εξαγορές, λύσεις και εκκαθαρίσεις
 • Δηλώσεις υπεραξίας μεταβίβασης εταιρειών / μετοχών
 • Φ.Μ.Α.Π. (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας)
 • Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) – περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις
 • Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) – περιοδικές και οριστικές δηλώσεις
 • Δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου αμοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • Επίλυση και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων νομικών και φυσικών προσώπων
 • Έκδοση κλειδάριθμου και κωδικών χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ΤΑΧΙS
 • Υποβολή αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης / πετρελαίου
 • Εκτυπώσεις μέσω TAXIS
 • Διεκπεραίωση κλεισίματος ετών (συνάφεια – περαίωση)
 • Φορολογική Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εταιρειών εξωτερικού
 • Διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές, υπολογισμός αντικειμενικής αξίας
 • Υποστήριξη και ολοκληρωμένες λύσεις στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων (π.χ. φορολογικός σχεδιασμός)
 • Μηχανογραφημένη τήρηση, ενημέρωση και επίβλεψη βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας (στο χώρο μας ή και στο χώρο σας)
 • Περιοδικές & Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών με το δημόσιο και τις τράπεζες
 • Καταχώρηση ή/και έλεγχος παραστατικών
 • Προσωρινές και οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ – Φόρου 20% και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Προβλέψεις αποτελεσμάτων
 • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές – συναλλαγές με τρίτες χώρες – INTRASTAT – VIES
 • Μελέτη και προτάσεις για μείωση κόστους
 • Εκθέσεις οικονομικών μεγεθών, σύνταξη ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως
 • Οργάνωση, επίβλεψη, παρακολούθηση ή/και έλεγχος λογιστηρίων
 • Tήρηση Cash flow
 • Συνεχής παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης και συμβουλευτική υποστήριξη επί του συνόλου των λογιστικών εργασιών, όπως σε θέματα τιμολόγησης, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, διακίνησης, αλλά και σε ειδικότερα όπως νέων επενδύσεων, αποτιμήσεων και διαφόρων διοικητικών αποφάσεων
 • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Έκδοση μισθολογικών καταστάσεων
 • Έκδοση αποδείξεων πληρωμών
 • Έκδοση μηνιαίων εκκαθαριστικών αποδείξεων πληρωμής με τα μισθοδοτικά στοιχεία του εργαζόμενου
 • Ενημέρωση λογιστικών άρθρων
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας για οποιοδήποτε τύπο αποδοχών (ημερομίσθια, ασθενείας, υπερωρίες, νυχτερινά κλπ)
 • Υπολογισμός μεικτών αποδοχών από καθαρές
 • Υπολογισμός επιδομάτων, αδειών και αποδοχών απόλυσης
 • Υπολογισμός εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) – ΙΚΑ
 • Προσλήψεις – Απολύσεις – Μεταβολές προσωπικού
 • Απογραφή – Έναρξη Εργασιών σε Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας
 • Διεκπεραίωση ρυθμίσεων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ)
 • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης ελέγχων από ασφαλιστικά ταμεία
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Επιλογή ιδανικού υποψήφιου για τη θέση που θέλετε να καλύψετε στην επιχείρηση σας
 • Υπαγωγή επιχειρήσεων σε προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ, επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας και επιδοτήσεων νέων ελεύθερων επαγγελματιών και τήρηση υποχρεώσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα

Φορολογικά – Φοροτεχνικά | Λογιστική Υποστήριξη | Εργατικά – Μισθοδοσία

Comments are closed